Yaz okulunun esas amacı yabancı üniversitelerde Osmanlı ve Türk tarihi alanında çalışan veya çalışmayı düşünen genç akademisyenleri teşvik etmek ve desteklemektir. Osmanlıca ve Osmanlı tarihi üzerine verilecek genel ve giriş mahiyetindeki dersler ile katılımcıların Osmanlı tarihinin temel konuları, alanları ve sorunları ile tanıştırılması ve bu alanda gelecekte yapacakları çalışmaların teşviki hedeflenmektedir. İkinci olarak, hali hazırda Osmanlı ve Türk tarihi alanında çalışmaya başlamış katılımcıların ise mevcut dil yeteneklerinin yanı sıra Osmanlı tarihinin kaynakları ile ilgili malumat ve yakınlıklarının artırılması amaçlanmıştır.

                   2015 Yılında verilmiş olan uygulamalı eğitim dersleri aşağıdaki gibidir; 

  • Osmanlı Türkçesi: Bu ders üç haftalık yoğunlaştırılmış program çerçevesinde öğrencilere Osmanlı Türkçesi’nin temellerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin temel konularını Osmanlı alfabesinin genel özellikleri, harflerin birleşimi, kelime kökleri ve ekleri oluşturacaktır. Ders sonunda öğrenciler daha ileri seviye Osmanlıca derslerine ve basılmış Osmanlıca metinlerini okumaya hazır hale geleceklerdir. 
  • Osmanlı Siyasi Tarihi: Bu dersin amacı 1300’den 1922’ye uzanan bir zaman diliminde Osmanlı siyasi tarihinin genel bir tablosunu çizmektir. Derste bir taraftan Osmanlı siyaseti hem içerde hem de uluslararası arenada devamlılık ve değişme ekseninde ele alınırken, bir taraftan da Osmanlı siyasi hayatındaki önemli şahsiyetler ve kritik olaylar üzerinde durulacaktır. 
  • Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatı: Bu dersin amacı öğrencilere Osmanlı sosyal ve ekonomik sisteminin genel karakterini ve özelliklerini tanıtmaktır. Derste hem Osmanlı ekonomi tarihi hem de Osmanlı sosyal tarihi alanında temel terminoloji ve ilgili kurumlar ele alınacaktır. Kurumların Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar olan süreçte geçirdiği değişimler ve karşılaştırmalı bir açıdan değerlendirmeleri de dersin konuları arasında olacaktır. Sonuç olarak bu ders öğrencilere bir taraftan Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi hakkındaki temel literatürü tanıtırken, bir taraftan da literatürdeki temel tartışmaları gündemine alacaktır. 
  • Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi: Bu derste Osmanlı Devleti’ndeki bilimsel etkinliklerin ve düşünce hayatının genel karakteri ve özellikleri ele alınacaktır. Ders, seçilmiş belli konular etrafında Osmanlı biliminin başlıca başarıları ve düşünce hayatının önemli şahsiyetlerinin tanıtılmasını amaçlamaktadır. 
  • Osmanlı Sanatı ve Kültürü: Bu ders Osmanlı sanatsal üretimi ve mimari pratiğinin oluşumu ve değişimini incelerken, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış dünyasında gerçekleşen kültürel etkileşimi de merkezine alacaktır. Derste Osmanlı sanatı ve mimarisinin dünya mirasına olan katkıları da ele alınacaktır.